Ritzilyn Hurdy Gurdy "Boucheron" (V)  Ramchaine Sweet Chestnut "Cayla" (M)


Op 20 juli 2014 is Cayla bevallen van zeven pups, 5 reuen en 2 teven.

20 juli t/m 27 juli
 
 
28 juli t/m 4 augustus
 
 5 augustus t/m 11 augustus
 
   
 12 augustus t/m 18 augustus
   
 19 augustus t/m 25 augustus
 
 
   
 
 
 September
 

Puppie Koos